Bowen

Australijska Terapia od pierwszego dnia życia. Polega na delikatnych, specjalnych ruchach wg. określonych procedur i w określonych punktach mięśni, ścięgien i wiązek nerwowych. Stymulacja tych punktów prowadzi do harmonizowania funkcji organizmu.

Terapia Bowena powstała w Australii w latach 50. Jest bardzo popularna w Europie Zachodniej, a niedawno dotarła do Polski. Wymyślił ją Tom Bowen. Dziś rząd Australii uznaje ją za oficjalną metodę leczniczą, jest ona nawet refundowana.

Za­bieg Tech­ni­ką Bo­we­na po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu przez te­ra­peu­tę spe­cy­ficz­nych „Ru­chów Bo­we­na”. Są to ła­god­ne ru­chy kciu­ka­mi i pal­ca­mi dło­ni na mię­śniach, ścię­gnach, wię­za­dłach i tkan­ce łącz­nej pa­cjen­ta, wpra­wia­ją­ce te struk­tu­ry w de­li­kat­ną wi­bra­cję. Wi­bra­cja ta roz­cho­dzi się po ca­łym or­ga­nizmie, m. in. prze­no­szo­na jest przez układ ner­wo­wy do mó­zgu. Kom­bi­na­cje ta­kich wi­bra­cji sta­no­wią sy­gna­ły, mo­bi­li­zu­ją­ce or­ga­nizm do uru­cho­mie­nia pro­ce­sów sa­mo­le­cze­nia.
Po­mię­dzy każ­dą se­kwen­cją ru­chów na­stę­pu­je ko­niecz­na kil­ku­mi­nu­to­wa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pa­cjent le­ży i od­po­czy­wa w sa­mot­no­ści, pod­czas gdy je­go cia­ło wy­ko­rzy­stu­je po­trzeb­ny dla sie­bie czas do prze­sła­nia i prze­two­rze­nia sy­gna­łów oraz za­ini­cjo­wa­nia pro­ce­sów na­praw­czych.

 

Wskazania do terapii:

 • problemy mięśniowo-szkieletowe
 • bóle karku, pleców i lędźwi, rwa kulszowa
 • wady kręgosłupa m.in. skoliozy, dyskopatie
 • schorzenia bioder, kolan i stóp m.in. haluksy
 • zespól cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty i golfisty
 • bóle i ograniczenia ruchomości barku m.in. „zamrożony bark”
 • problemy ze stawem żuchwowo-skroniowym
 • zwyrodnienia i zapalenia stawów m.in. RZS, ZZSK
 • bóle na skutek przeciążenia
 • choroby neurologiczne: udary, MPD, Parkinson, SM
 • problemy oddechowe: astma, rozedma płuc
 • alergie, słaba odporność organizmu
 • bóle głowy, migreny, zawroty głowy, epilepsja, zatoki, dysfunkcje narządów zmysłów
 • problemy z organami rozrodczymi, miesiączkowaniem, menopauzą,prostatą, bezpłodnością
 • dolegliwośći w czasie ciąży i okołoporodowe
 • problemy trawienne i wydalnicze: zgaga, refluks, choroba wrzodowa, schorzenia pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, jelita drażliwego, biegunki, zaparcia, hemoroidy
 • problemy krążeniowe związane z ciśnieniem tętniczym, choroby serca, zatory limfatyczne
 • napięcie, niepokój, stres, niestebilność emocjonalna, ADHD, depresja
 • zespół chronicznego zmęczenia
 • fibromialgia, miastenia
 • choroby tarczycy i innych gruczołów dokrewnych
 • schorzenia piersi
 • uklad moczowy: choroby nerek, pęcherza i cewki, moczenie nocne u dzieci, nietrzymanie moczu u dorosłych…Czas tr­wania za­bie­gu wy­no­si ok. 15 – 45 mi­nut, czy­li na se­sję na­le­ży prze­zna­czyć ok go­dzi­nę.

 

Se­sje te­ra­peu­tycz­ne wy­ko­nu­je się co 5 do 10 dni – naj­le­piej raz w ty­go­dniu. Spo­wo­do­wa­ne jest to fak­tem, iż or­ga­nizm po­trze­bu­je kil­ku dni, aby wy­ko­nać pra­ce na­praw­cze. Przyj­mu­je się, że pra­ca or­ga­nizmu tr­wa 5 dni, choć zda­rza się, że tr­wa dłu­żej. W tym cza­sie nie wska­za­ne jest wy­ko­ny­wa­nie ko­lej­ne­go za­bie­gu Bo­we­na, gdyż prze­rwie on tr­wa­ją­cy pro­ces i or­ga­nizm znaj­dzie się znów w punk­cie wyj­ścia, bę­dąc zmu­szo­nym ca­łą pra­cę wy­ko­nać od no­wa. Wy­ją­tek sta­no­wi tu no­wy lub od­no­wio­ny uraz, na­głe za­cho­ro­wa­nie, gdzie na­le­ży skon­tak­to­wać się ze swo­im te­ra­peu­tą jak naj­szyb­ciej.

Optymalną pozycją jest pozycja w leżeniu na brzuchu, następnie na wznak. W szczególnych przypadkach zabieg można zrobić w innej pozycji np.: siedzącej. Priorytetem jest komfort pacjenta. Zabiegi dzieciom można wykonywać w dowolnej pozycji, umożliwiającej dostęp do mięśni. Podczas przerw dzieci nie muszą leżeć, mogą biegać bawić się lub siedzieć u mamy na kolanach.

Terapeuta może pracować zarówno na gołej skórze jak i poprzez cienką bawełnianą odzież.

 

W przeciwieństwie do innych terapii bezpośrednich, w Technice Bowena zabieg nie polega na zastosowaniu siły fizycznej. Jest on bezbolesny i nieinwazyjny. W czasie jego trwania – Terapeuta wykonuje niewiele ruchów. W tej technice panuje zasada ‚im mniej tym lepiej’, a jej rozszerzeniem jest zasada ‚im bardziej chory pacjent, tym mniej ruchów podczas sesji’.

Celem terapii jest z reguły przywrócenie równowagi całego organizmu, ale może być też konkretny problem.
Najczęstszą natychmiastową reakcją na wykonane ruchy jest głębokie odprężenie, a nawet zasypianie. Odprężenie dotyczy zarówno napięcia mięśniowego, jak i samopoczucia psychicznego. Powszechnie też pacjenci odczuwają różnego rodzaju wrażenia w całym ciele, lub w niektórych jego częściach, które definiują na swój sposób, np. uczucie ciepła, zimna, mrowienie, wibracje, przepływ energii, drętwienie, ból, rozluźnienie, rozciąganie, przyśpieszone bicie serca, również reakcje emocjonalne (śmiech, płacz itp.). Jakakolwiek zmiana samopoczucia, czy to odczuwana przez pacjenta, czy zaobserwowana przez terapeutę, jest objawem pozytywnym – oznacza że organizm podjął pracę.
Głęboki relaks jest gwarancją skuteczności terapii, z tego też względu terapeuta powinien zadbać o komfort pacjenta i ciszę podczas zabiegu (nie należy włączać muzyki).

Pierwsze efekty terapeutyczne mogą być zauważalne już po pierwszej sesji.

 

Zabiegi wykonuje dyplomowany terapeuta Bowena 7 stopień Anna Włodarczyk.